About Expo – Ebizexpoasia

About Expo

e-Biz Expo 2020 is an online business service show that combines e-business solutions in e-Commerce, e-Payment, e-Logistics, e-Service, Digital Marketing, Marketplace, and Venture Capital, under the concept "MERGE TO THE FUTURE", which will be co-located with OEM Manufacturer Expo 2020 by FTI & NEO.

e-Biz Expo 2020 เป็นงานแสดงบริการทางด้านโซลูชั่นทางธุรกิจออนไลน์ครบวงจร รวบรวมบริการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโลจิสติกส์ ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ การตลาดออนไลน์ และการร่วมลงทุน ภายใต้แนวคิด “MERGE TO THE FUTURE: ผสานเทคโนโลยีแห่งอนาคต ก้าวสู่ความสำเร็จของธุรกิจ” โดยจัดขึ้นพร้อมกับงาน OEM Manufacturer Expo 2020 by FTI & NEO